İLAN
ADANA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
                               
                               
KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN İŞYERLERİ
S.
NO
İLİ İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA
NO 
PARSEL NO İŞYERİ YÜZÖLÇÜMÜ
İŞYERİNİN BULUNDUĞU KAT VE NO.SU FİİLİ DURUMU CİNSİ KİRA
SÜRESİ
TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Adana Karaisalı Selampınar 229 1 57,00 Zemin kat
P/1
Boş İşyeri 3 yıl 8.500,00 2.550,00 9.05.2019 10:30
2 Adana Karaisalı Selampınar 229 1 36,00 Birinci kat
P/24
Boş İşyeri 3 yıl 4.000,00 1.200,00 9.05.2019 10:45
3 Adana Karaisalı Selampınar 229 1 26,00 Birinci kat
P/28
Boş İşyeri 3 yıl 4.000,00 1.200,00 9.05.2019 11:00
                               
1-  Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen işyerlerinin, Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralaması yapılacaktır.
2-  Kiralaması yapılacak taşınmazların ihalesi, Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-  Kira ihalesine ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
4-  İhaleye iştirak etmek isteyen;
     a) Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzunu veya süresiz teminat mektubunu, bu kişilerin adına vekaleten ihaleye girecek kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini, 
     b) Özel hukuk tüzel kişilerinin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubunu vermeleri, 
      c) Kamu tüzel kişilerinin; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubunu, ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek / teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-   Süresiz teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/parsel vb. bilgilerin, ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur. 
6-   Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacak isteklilerin verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların mahallesi/ parsel, işyeri numarası vb. bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazların tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.
7-   Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek yada tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve korsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.
8-   İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37'inci maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarının  aynı Kanunun 46'ıncı maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
9-  İlan bilgileri Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının http://www.adanayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde isteklilere taşınmazlar ile ilgili bilgi verilecektir.
 
İLAN OLUNUR.