JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ ARAMA/İŞLETME RUHSAT
SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 
 1. Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan 2017 yılı arama ve işletme faaliyet raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur.
   
 2. Jeotermal kaynakların konut, iş yeri, balıkçılık, sera, kaplıca, termal kür merkezi gibi, ısıtma ve diğer amaçlı doğrudan kullanıldığı alanlar ve/veya dolaylı olarak yararlanıldığı elektrik enerjisi üretimi, kuru buz, mineral tuz eldesi, kurutma, soğutma gibi durumlarda ruhsat sahibinin ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait işletme ve tesislerin kaynaklarla ilgili 2017 yılı gayrisafi hasılat bilançosunun 31 Mart 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur.
 
 1.  2017 yılına ait İdare paylarının ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yatırılması zorunludur.
 
 1. 2018 yılı
  Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Harcı:2.255,69 TL
  Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Teminatı=2.255,69 *Alan (Hektar)/100
   
  Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Harcı:1.127,85 TL
  Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Teminatı=1.127,85 *Alan (Hektar)/100
   
   
  NOT: Teminat Miktarı 33.835,40-TL 'den az olamaz
 
 
 
İLANEN DUYURULUR.
 
I (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI VE HAMMADDE ÜRETİM İZNİ BELGESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 
 
I(A) GRUBU MADEN RUHSATLARI 2017 YILI İŞLETME DÖNEMİ RUHSAT BEDELLERİ
 
 
İŞLETME RUHSAT BEDELİ (TL)
 
TOPLAM
RUHSAT BEDELİ                                  % 70
ÇEVRE UYUM BEDELİ                        % 30
 
18.822,94
13.176,06
5.646,88
 
       
       
2017 YILI RUHSAT TABAN BEDELİ
TUTAR (TL)
 
(3213 Sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında) Ruhsat birleştirme, İzin alan değişikliği, İhale, Küçük alanların ihalesi, Devir talepleri, İşletme Ruhsatı ve süre uzatım taleplerinde
12.547,63
 
 
 
       
2017 YILI TEMDİT (SÜRE UZATIMI) BEDELİ
TUTAR (TL)
 
(3213 Sayılı Maden Kanununun 24. maddesi kapsamında) Adana Valiliğinin 30.12.2015 tarih ve 26187 sayılı Olur'una istinaden işletme ruhsat bedelinin 3 (üç) katı olarak belirlenmiştir. 
56.468,82
 
 
 
 
 
       
2017 YILI SEVK FİŞİ BEDELİ
TUTAR (TL)
 
1 (bir) Cilt Sevk Fişi Bedeli
15,00
 
 
 
2017 YILI OCAKBAŞI SATIŞ FİYATI
TUTAR (TL/m3)
 
Kum-Çakıl
18,62
 
 
Stabilize
11,35
 
Kum
20,87
 
 
 1. Daimi Nezaretçi/Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan 2017 işletme faaliyet bilgi formlarının ve satış bilgi formlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 37.646- TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacağının bilinmesi gerekmektedir.
 2. Devlet haklarının 30 Haziran 2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
İLANEN DUYURULUR.
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPACAK BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA
DUYURU
Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla belediyelerce yapılacak başvurular, 2017 yılı içinde değerlendirmeye esas iki dönem halinde (OCAK ve TEMMUZ ayı sonuna kadar) yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına yapılabilecektir.
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
a) Planlama ve projelendirme konusunda;
1) Koruma amaçlı imar planı için planlama alanının sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; teknik rapor; belediye sınırları içerisinde belediye meclis kararı; il sınırları içerisinde il genel meclisi kararı; yaklaşık maliyet,
2) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı; eki pafta ile bunlara ait CD; proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panoramikler dahil olmak üzere yeterli sayıda fotoğraf (CD ortamında); yaklaşık maliyet,
3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için yapının tesciline ilişkin koruma bölge kurulu kararı; yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, (CD ortamında); yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, (CD ortamında); yaklaşık maliyet,
4) Yönetim planı için Yönetim alanının sınırlarını gösteren Kültür ve Turizm Bakanı onaylı harita; yaklaşık maliyet,
5) Bu belgelere ilave olarak Valilikçe gerek görülen diğer bilgi ve belgeler.
 
b) Uygulama konusunda;
1) Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge kurulundan onaylı uygulama projesi (CD ortamında); alanın panaromikleri dahil olmak üzere yeterli sayıda fotoğraf (CD ortamında); iş programı; yaklaşık maliyet,
2) Tek yapı ölçeğindeki;
i) Esaslı onarım (restorasyon) uygulamaları için, koruma bölge kurulu onaylı uygulama (restorasyon) projesi ve raporu (CD ortamında); iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet,
ii) Tadilat ve tamirat uygulamaları için, koruma uygulama ve denetim bürosundan (KUDEB) alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet; koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB) bulunmayan yerlerde tadilat ve tamirat uygulamaları için ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünden alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet.
 
c) Kamulaştırma konusunda;
1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,
2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,
3) Kamulaştırma bedeli.
 
İLANEN DUYURULUR.