İ L A N
 
 
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
 
DOĞAL MİNERALLİ SU
ARAMA RUHSATI İHALESİ
 
 
 1. İhale Konusu İşler:
 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
 
 
 1. İşin adı:
          Adana İli, Pozantı İlçesi Alpu mahallesi sınırları içerisinde 539,55 hektar alana sahip 8 nolu, 3308948 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;
                          
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
 
 
Sağa (Y)
Yukarı (X)
 1. NOKTA
663000
4147005
 1. NOKTA
664490
4148500
 1. NOKTA
664500
4148500
 1. NOKTA
664500
4148510
 1. NOKTA
664600
4148610
 1. NOKTA
665000
4148800
 1. NOKTA
665000
4149100
 1. NOKTA
664500
4149215
 1. NOKTA
664500
4150000
 1. NOKTA
666000
4150000
 1. NOKTA
665000
4147000
 1. NOKTA
663000
4147000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Tahmin Edilen Bedel:
 
 
İLÇE
ERİŞİM
NUMARASI
ALAN  (HEKTAR)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
İHALE SAATİ
A)
Pozantı
3308948
539,55
33.835,40.-TL
1.015,06.-TL
02/05/2018
10:00
 
3- İhale Şartname ve Eklerinin:
 
a)Alınacağı Yer                           :Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 
b)Hangi Şartlarda Alınacağı        :İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın almaları zorunludur.
                                                     İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste görülebilir. 
                                                     Şartname bedelinin, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
 
4- İhalenin:
 
     a) Yapılacağı Yer                       : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı
                                                           Salonu (Döşeme Mah. 60074 Sk. 01130 Seyhan/ADANA)
                                   
     b) YapılacağıTarih/Saat              : 02.05.2018 /10:00
 
     c) Usulü                                       : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre
  Açık Teklif Usulü.
     d) Tahmin edilen bedel ve
     geçici teminat miktarı                 :Yukarıda belirtilmiştir.
 
 
     5- Tekliflerin:
 
     a) VerileceğiYer                            : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Evrak Kayıt Bürosuna
                                                             Kapalı Zarf                          
     b)  Son Teklif Verme Tarih/Saati  : 02.05.2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen İhale saatine kadar
 
 
     6- İhaleye Katılma Belgeleri:
 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde Evrak Kayıt Bürosuna sunacaklardır.
 
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası
 
b) Gerçek kişi istekliler;
 
 1. Son 6 ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi
 3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti
 
c) Tüzel Kişi İstekliler;
 1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu  son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.
 2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.
 4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.
 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün   T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
ı) Vergi borcu ve SGK borcu yoktur yazısı
j) 2886 sayılıYasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.
7-  İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 02.05.2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, Evrak Kayıt Bürosuna vermeleri zorunludur.
8-  İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
9-  Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.
10- İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak ödenecektir.
11- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
12- İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte,  2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.