AÇIK TEKLİF USULÜ İLE ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
 
  
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINIR MALIN
Bulunduğu yer
Adana Valiliği Otoparkı
Markası
Renault 19 Europa RNE 1.6 İ
Modeli
2000
Cinsi  
Otomobil
Niteliği
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş
Rengi 
Gri
Kilometresi
206593
Motor Numarası
K7MA702R013539
Şase Numarası
VF1453K0521139483
Tahmin Edilen Bedeli (Muhammen Bedel)
6.000,00 TL (KDV Hariç) (%1)
Geçici Teminatı
180,00 TL (%3)
           
 
1 - Mülkiyeti Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait yukarıdaki tabloda nitelikleri, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan 1 (bir) adet aracın satışı için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale dosyasında mevcut şartnamedeki şartlar dahilinde 03.07.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda İhale Komisyonu tarafından ihalesi yapılacaktır.
2 - İhaleye ait dosyalar mesai saatleri içerisinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında yetkili kişi tarafından ücretsiz olarak görülebilir veya ücretsiz olarak alınabilir.
3 – İhale, günlük mahalli gazetelerin en az birinde en az bir gün arayla 2 defa ilan edilecektir. İhaleyle ilgili bilgilere Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesi olan http://www.adanayikob.gov.tr sitesinden, Adana İline bağlı Kaymakamlıkların İlan panolarından, Adana İline bağlı ilçe belediyelerin hoparlörlerinden (merkez ilçeler hariç), Adana Oto Galericileri Sitesi’ nin (Auto Center) ilan panosundan ulaşılabilir.
4 - İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içinde Adana Valiliği otoparkında, Bilgisayar İşletmeni Serkan HIZLI veya V.H.K.İ Ertan ÖZGÜR nezaretinde görülebilecektir.
 
5 - İstenilen Belgeler
              a)Geçici teminatı Adana Defterdarlığına,  İlçe Malmüdürlüklerine ya da Başkanlığımızın TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 nolu hesabına yatırdığına dair dekont yada banka alındısı,
              b)Başvuru tarihinden önce alınmış kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus cüzdanının aslı,
c)İhaleye katılmak isteyen şirket ise şirket adına katılanların noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,  mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,  şirket ortaklarının isimlerini belirtir ticaret ve sicil gazetesini,
d)Vekâletname ile katılacakların özel vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsünü ibraz etmek zorundadır.
 
6 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir. 
 
7 - İsteklilerin İhale günü saat 10:00 ‘da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
8 – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
9 – İhale konusu araca ait KDV, diğer vergiler, trafiğe uygunluk belgesi alınması ve TÜV Araç Muayenesinden alınacak ücret ve gecikme zammı ve benzeri giderlerin tamamı alıcıya aittir.
10 - Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile fiyat teklif etmiş olduğunu ve taşınır malı aldığını peşinen kabul etmiş olup; ihale sonrasında, teslimden sonra, malın kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Taşınır malın evvelce mevcut kusurlarında dolayı İdaremizce hiç bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 
İLAN OLUNUR